شغل های خوب از کجا میآیند؟

حامد قدوسی - (مقاله ای از دارون عاج ماوغلو)

0 23

دارون عاج ماوغلو (که دیگر با کتاب چرا مل تها شکست میخورند برای اکثر ایرانیان آشنا است) در این مقاله در پروجکت سیندیکت در این مورد بیش تر نوشته است. من ترجمه ای آزاد از نکات او را این جا می نویسم.
۱) ایده هایی مثل مالیات بر ثروت، نرخ مالیات حاشی های بالا و نظام بهداشت همه گانی که قبا خیلی عجیب می نمودند، الان به موضوعات جریان اصلی و قابل قبول تبدیل شده اند. ولی اگر سیاست مداران نتوانند اولویت بندی درست کنند، ما فرصت اصاح بنیادی را از دست خواهیم داد.
۲) اولویت اصلی ما ولی باید روی »خلق شغل هایی با دست مزد بالا » باشد. تاریخ به ما می گوید که هیچ جامعه ای با »بازتوزیع » صرف به رشد و شکوفایی نرسیده است. آن چیزی که به مردم معنی و انگیزه زندگی م یدهد شغل خوب است و نه بازتوزیع.
۳) خلق شغ لهای خوب ولی مستلزم این است که جهت پیش رفت فناوری به سمت افزایش تقاضا برای نیروی کار باشد ولی شغل های خوب خود به خود در بازار آزاد خلق نمی شوند. این شغل ها مستلزم نهادهای مناسب بازار کار برای توان مندسازی نیروی کار، نظام آموزشی سخاو تمند و تور موثر تامین اجتماعی است. (چای داغ: مقاله ای در مورد »پیش رفت جهت دار فناوری » یکی از اولین کارهای مهم عاجم اوغلو در جوانی است و در نتیجه اصل ایده به کارهای خود او بر می گردد. من در چند سخ نرانی که در دی ماه در مورد یادگیری ماشین و اقتصاد داشتم کمی به این چارچوب اشاره کردم.)
۴) عاجم اوغلو این جا چارچوب مقاله خودش را برای تحلیل موضوع به کار می گیرد و می گوید تقاضای قوی برای نیروی کار در دهه های  گذشته از سه عامل ناشی شد:

الف) پی شرف تهای فناوری که باعث جهش اساسی در بهره وری نیروی کار شد (مثل فناوری اطاعات و ارتباطات) ب) دخالت دولت از طریق تنظیم مقررات حداقل حقوق، ایمنی محیط کار و مقررات ناظر بر رقابت در بازار کالا (مثل قوانین ضد انحصار)

پ) گسترش نظام آموزش عالی در دوره پس از جنگ جهانی دوم. خیلی از کشورهای توسعه یافته کمابیش از این سه اصل پی روی کردند.

۵) چنین شرایطی برای نزدیک ۴۰ سال (از ۱۹۴۷ تا ۱۹۸۷ ) برقرار بود و در نتیجه دست مزدهای حقیقی در این دوره رشد کردند. ولی پس از بحران ۱۹۸۷ و خصوصا پس از بحران ۲۰۰۰ این روند متوقف شد، رشد بهره وری اقتصاد کم شد و عمده پیش رفت فناوری به سمت  خودکارسازی (و نه خلق شغل) پیش رفت. این دقیقا دوره ای است که محافظت از نیروی کار کم شده و با ظهور شرکت های بزرگ از رقابت هم در بازار کالا کاسته شد.
۶) ولی این روند محتوم نیست. نهادها »جهت تحولات فناوری » را رشد می دهند. مثا نظام مالیاتی آمریکا که به بدهی معافیت مالیاتی می دهد، شرکت ها را تشویق میکند که ماشی نآلات بی شتری نصب کنند، حتی اگر نیروی کار برای انجام آن فرآیند بهر هوری بالاتری داشته
باشد. ما حتی ممکن است نیاز داشته باشیم که به مدل قدیمی حمایت دولت از برخی فناوری های معطوف به نیروی کار برگردیم. این کارها نیازمند افزایش سطح درآمد مالیاتی دولت است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.