مدیریت نوین به سبک کایزن را بیاموزید

0 97

براى کسب موفقیت، چاره اى جز توجه به نیروى انسانی، جزئیات عملیات کارى و تعیین رهیافتهاى مناسب وجود ندارد. مدیریت گمبا کایزن که ژاپن را در بسیارى موارد و به ویژه در صنعت به حد اعاى ترقی رسانده است، امروزه به عنوان ابزارى موثر در جهان به کار گرفته می شود. که مدیریت نوین امروز با استفاده از تکنیک هاى آن می تواند در جهت رشد توسعه سازمانها در راستاى خدمت به شهروندان و مشتریان گامهاى موثرى بردارد.

معرفی کایزن

واژه کایزن از ۱۹۹۳ در فرهنگ لغات آکسفورد ذکر شده است (فرهنگ جدید لغات آکسفورد، واژه کایزن را روشی مستمر در بهبود کار، اثر بخشی فردى و نظایر آن در قالب فرهنگ کار بیان می کند).
در زبان ژاپنی، کایزن یعنی بهبود مستمر، البته بهبودى که همگان اعم از مدیران و کارکنان باید به آن توجه کنند و تقریباً کم هزینه باشد. فلسفه کایزن، بر این اساس بنا شده که شیوه زندگی ما اعم از کارى، اجتماعی و خانوادگی، بر تاش در جهت ی تمرکز یابد. این مفهوم براى بسیارى از ژاپنی ها به قدرى عادى و روشن است که حتی متوجه دارا بودن و انجام آن نیستند. کایزن سهم بزرگی در موفقیت رقابتی ژاپنی ها داشته است.
معنی اصلی واژه کایزن ساده و گویاست : همانطور که گفته شد، کایزن یعنی بهبود مستمر، بهبود مستمرى که تمامی افراد یعنی مدیران کارکنان و کارگران را در بر می گیرد و به عبارتی فراگیر باشد فلسفه کایزن بر این اصل استوار است که شیوه زندگی انسان شامل زندگی شغلی، زندگی اجتماعی، و زندگی خانوادگی باید پیوسته و مدام بهبود یابد. فرهنگ کایزن و تعامل آن در بین لایه ها وسازمانهاى مختلف اجتماعی در ژاپن باعث شده است تا کارخانه به دانشگاه تبدیل شود و دانشگاه به کارخانه، کارگر از مدیر بیاموزد و مدیر از ایده هاى کارگر بهره مند گردد. پژوهشگر لباس کار بپوشد و به جاى نشستن در برج عاج به صحنه تولید بیاید و فعالان صحنه هاى تولید به فکر و تدبیر در بابت
بهبود کار خویش بپردازند و به پژوهش روى آورند.
پیام استراتژى کایزن در این جمله خاصه می شود که حتی یک روز را نباید بودن ایجاد نوعی بهبود در یکی از بخشهاى سازمان یا شرکت سپرى نمود.
مفاهیم اصولی کایزن
مفاهیم اصولی که بایستی در کلیه سطوح مدیران آموزش داده و تاکید شود عبارتند از :
– کایزن و مدیریت
– تاکید بر فرایند، به جاى تاکید بر نتیجه هدف.
– پیروى از چرخه هاى (برنامه ریزى، اقدام، ممیزى و اجرا) و (استاندارد سازى، اقدام، ممیزى و اجرا)
– اولویت بخشی به کیفیت در درجه نخست
– اظهار نظریه بر اساس آمار و داده هاى صحیح
– مشترى را فرایند بعدى قلمداد کردن.
مدیر ارشد باید با آگاهی و آشنایی کامل از کایزن، تصمیم گیرى و خط مشی هاى صریح و روشن را بیان کند. وى با برنامه ریزى هاى منظم فعالیت هاى اجرایی را بر قرار می سازد و با به کارگیرى فرآیند کایزن در تمام رده ها ،سطوح سازمان را رهبرى می کند.

کایزن و مدیریت

از دیدگاه کایزن مدیریت دو وظیفه مهم نگهدارى وضع موجود و بهبود بخشی به فرآیندها را بر عهده دارد نگهدارى وضع موجود، شامل آن دسته از فعالیت هایی است که براى حفظ فناورى جارى، اقدامات مدیریتی، استانداردهاى اجرایی و استقرار آنها، از طریق آموزش انجام می شود. مدیریت از طریق حفظ و نگهدارى وضع موجود، شرایطی فراهم می کند که هر کس بتواند از رویه هاى استاندارد عملیات تبعیت کند. اما بهبود بخشی به فعالیت هایی اتاق می شود که در جهت ارتقاى استانداردهاى جارى انجام می شوند .بنابر این تصور ژاپنی ها از مدیریت، تلقیقی از دو مفهوم نگهدارى و بهبود بخشی است.
تاکید بر فرایند، به جای تاکید بر نتیجه و هدف کایزن، مروج اندیشه فرایند سمت گیرى است، زیرابهبود فرایندها منجر به بهبود نتایج خواهد شد. بروز نارسایی در دستیابی به نتایج بر نامه ریزى شده، نشانه وجود نارسایی در فرایند است. مدیریت باید فرایندنگر باشد و با تشخیص خطاهاى فرایند آنها را اصلاح کند.
کایزن، بر تاش هاى انسانی تاکید دارد و این امر کاماً مغایر با تفکر غربی هاست که بر نتیجه هدف تاکید می کنند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.