چگونه تواناییهای خارق العاده ی خود را کشف کنیم

0 132

شناخت نقاط قوت می تواند عملکرد فرد را در زندگی وکار افزایش دهد. چهار سوال مهم از خود بپرسید تا نقاط قوت اصلی خود را بشناسید. شناخت نقاط قوت و ضعف، بخشی جدانشدنی از پیشرفت شخصی حرف های ها است. اگرنقاط قوت خود را ندانید، ممکن است نتوانید کارتان را بابهترین مهار ت هایتان تطبیق دهید و حتی موفق به توسعه ی مهار تهای خود در آینده نشوید. برای کمک به شناخت این نقاط قوت، مجموع های از ابزارهای ارزیابی به وجود آمده است.همیشه یک نقطه ی قوت برجسته در میان دیگر نقاط قوت و ضعف افراد وجود دارد؛ شاید یک ویژگی، مهارت یا توانایی باشد که معمولا قو ی تر از بقیه عمل می کند. همیشه یک نقط هی قوت برجسته در میان دیگر نقاط قوت و ضعف افراد وجود دارد. تفاوت میان شما و همکارتان قابل مقایسه با تفاوت میان سوپرمن و مرد عنکبوتی است. هر دو دارای اهداف مشابه ی هستند اما توانای یهای استثنائی و مختص به آ نها کاملا متفاوت است. نقاط قوت پنهانی خود را بیابید، تطبیق پیدا کردن را بیاموزید و اطمینان به پیروزی در بازی زندگی را به دست آورید. ما اغلب سعی می کنیم در جامعه مانند دیگران اقدام کنیم تا به موفقیت برسیم. اما حقیقت این است که بایدکاری را انجام دهیم که برای خود ما موفقیت به بار آورده است.ممکن است پیدا کردن این قدرت خار ق العاده بیهوده به نظربرسد اما مشخص کردن نقاط قوت برتر به این طریق، می تواند به شناخت مزیتهای حقیقی شما در دنبال کردن اهدافتان کمک کند. در ادامه به ذکر چهار سوال می پردازیم که درکشف قدر تهای فوق العاده به کمک ما می آیند. انجام چه کاری برای شما به نظر بی زحمت و آسان می رسد؟ به فعالیت هایی فکر کنید که روی انجام آ نها، تمرکز کامل دارید و بسیار ساده می توانید بهترین عملکرد را در آن نشان دهید. برخی در ارائه دادن و برخی در حل مسائل بسیار مشکل محاسباتی عالی باشند. به دنبال یافتن زمین ههایی باشید که درآ نها بدون اعمال تلاش خاصی، می درخشید؛ این زمین هها، شاخصهای احتمالی برترین توانای یهای شما هستند. زمین های که شما را در جریان انجام کاری می اندازد، زمین های است که احتمالا در آن مهارت بسیار بالایی حین انجام کار نشان می دهید؛ بهترین عملکرد در زمین های بروز پیدا می کند که در آن، زمان را از یاد می برید، احساس خوبی پیدا می کنیدو نسبت به پروژه نیز نظر مساعدی دارید.

چگونه دیگران را شگف تزده م یکنید؟

آیا پیش آمده که مرتبا اعلام کنید در زمین های، عملکرد خوبی دارید؟ آیا مردم برای مشاوره در مورد خاصی یا وارد شدن یا همکاری به پروژ های از شما کمک می گیرند؟ این نوع بازخورد و درخواست کمک، نشا ن دهند ه ی توانای یهای خار ق العادهی شما هستند. باید به گفته های دیگران در مورد خود اهمیت دهید. این شامل تمام صحبت ها از جمله نظرات و هم ینطور بررسی عملکردتان می شود. به دنبال الگوهایی در نظرات باشید که به شما سرنخهایی از موارد تاثیرگذار و پنهان از نظر خودتان بدهد.همواره مواردی از نقاط قوت ویژه وجود دارند که از چشم خود فرد پنهان می مانند؛ یا ممکن است که آن ویژگیها را دستکم بگیرد چرا که این مهار تها یا استعدادها به نظر آ نها بسیار بدیهی هستند. برخی اوقات، پرسیدن نظر همکاران یا مربیان در مورد نقاط قوت برجست هی خود بسیار مفید است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.