مرور رده

ثروت آفرینی دانش بنیان

چگونه تواناییهای خارق العاده ی خود را کشف کنیم

شناخت نقاط قوت می تواند عملکرد فرد را در زندگی وکار افزایش دهد. چهار سوال مهم از خود بپرسید تا نقاط قوت اصلی خود را بشناسید. شناخت نقاط قوت و ضعف، بخشی جدانشدنی از پیشرفت شخصی حرف های ها است. اگرنقاط قوت خود را ندانید، ممکن است نتوانید…