مرور برچسب

اندرو کارنگی

بیاندیشیم و ثروتمند شویم (قسمت اول)

با نام و یاد خدای مهربان و پروردگار مددرسانم اگر درست بیاندیشیم دوستی های با داوم، مناسبات خانوادگی مستحکم و مطلوب، اعتماد به نفس در کنار استقلال مالی، امنیت مالی، آزادی مالی، نگرش مثبت روحی، سلامت جسمی، روابط انسانی خوب، امید به آینده