مرور برچسب

فرهنگ و استراتژی بازاریابی

ارتباط نزدیک فرهنگ و استراتژی بازاریابی

مدتهاست که کشف شده فرهنگ بر مصرف کنندگان تأثیر می گذارد به عنوان مثال در سال ۱۹۴۹ دوسن بری مشاهده کرد که تمام فعالیت هایی که در آن مردم دخیل هستند از لحاظ فرهنگی شخص است و تقریباً تمام خرید کالاهایی که صورت می گیرد برای این است که راحتی…