مرور برچسب

مثنوی معنوی

بازگشت به مولانا

بازگشت به مولانا به قول بزرگی از مثنوی شناسان معاصر: مثنوی معنوی از نمونه های آشکار جودِ بی علت و بخشش بی رشوت خدای وهاب است که از سر مِهر محض و دادورزی و رحمت بر ما زمینیان فرو ریخته است و از همه بهره مندتر و منعم تر فارسی زبانان اند که…