مرور برچسب

مدیر یت فروش

نردبانی از نمایندگی تا مدیریت فروش

شاید نردبان هیچ مسیر شغلی ای، به خوبی بخش فروش تعریف نشده باشد. این نردبان از نمایندگی فروش آغاز می شود و تا مدیریت فروش ادامه می یابد و همگی عنوان فروش را به یدک میکشند. یک نماینده ی فروش بااستعداد میتواند به سرعت به مقام نماینده ی ارشد…