مرور برچسب

پـرورش فکر و ذهن

پیشـنهادات عملی برای پـرورش فکر و ذهن

پـرورش فکر و ذهن چگونه انجام می شود؟ عادتهای ذهنی ، سلاست فکر آدمی را كنترل می كند. سلاست فکر را می توان تقریباً در هر فردی بهبود بخشید یا پرورش داد، چندین شیوه ویژه و معین برای این منظور موجود است كه مؤثرترین آنها به این شرح است:…